Færden ved banen


Regler for færden ved banen

 

For din egen, din families og vores medarbejderes skyld er det vigtigt, at du respekterer sporet og kun krydser ved autoriserede overgange og overkørsler. Husk altid din sunde fornuft og lad være med at tage hurtige beslutninger, selv om du har travlt, og der er trængsel. Det er altid bedre at vente til næste afgang, end slet ikke at komme frem.

 Det skal du vide – for en sikkerheds skyld:

 • Du må kun krydse sporet uden for stationen via autoriserede overgange og overkørsler
 • Du må kun krydse sporet på stationen via autoriserede overgange
 • Du må ikke lege eller køre rulleskøjter/skateboard/cykel på perronen
 • Du skal holde en sikkerhedsafstand på mindst 0,75 meter til perronkanten
 • Du må kun krydse sporet via jernbaneoverkørsler, når bommene er helt oppe, og når lyd- og lyssignaler er stoppet
 • Det kan koste både penge og klip i kørekortet
 • Lovgivningen ser ikke med milde øjne på dem, der krydser sporet på må og få. Hold hovedet koldt, se på skiltene og respektér sporet. Det er den rigtige måde at klare paragrafferne på.

Læs mere på kampagnesiden SporRespekt.

Uddrag af lovgivning

Kørsel over jernbanespor

Du må ikke køre over jernbanesporet:

 • Når signalanlægget viser, at du har pligt til at standse
 • Når bommene er lukkede
 • Imens bommene lukkes eller åbnes
 • Hvis jernbanepersonale signalerer, at toget nærmer sig

Færdselsregler for gående

Du må ikke gå over jernbanesporet:

 • §10 Stk. 7. På steder, hvor færdslen reguleres af politi eller ved signalanlæg, må kørebane og cykelsti kun betrædes, når signal, der gælder for den gående, viser grønt lys, eller når det ved politiets tegngivning tilkendegives, at færdslen er fri i den gåendes færdselsretning.

Du får en bøde på minimum 500 kroner, hvis reglerne overtrædes.

Færdsel over jernbanespor m.v.

 • § 5. Trafikanter, der skal passere jernbaneoverkørsel, skal udvise særlig forsigtighed. Færdsel over jernbaneoverkørsel må ikke finde sted, når det kan ses eller høres, at tog nærmer sig. Kørende skal afpasse hastigheden således, at standsning om nødvendigt kan ske før sporene. Når sporene passeres, skal dette ske uden unødigt ophold.
  • Stk. 2. Trafikanter må ikke passere jernbaneoverkørsel, når:
   • pligt til standsning er tilkendegivet ved signalanlæg,
   • bomme er lukkede, eller medens bomme lukkes eller åbnes, eller
   • jernbanens personale tilkendegiver, at tog nærmer sig.
  • Stk. 3. Standsning skal ske i betryggende afstand fra sporene og før signal eller bom.
  • Stk. 4. Stk. 1-3 gælder også for passage af andre overkørsler samt for kørsel på eller over spor, der ligger i vej, havneplads eller lignende uden at være afgrænset derfra.

Du får et klip i kørekortet, hvis disse regler overtrædes. Derudover får du en bøde på minimum 1.000 kroner.