Miljø


Miljø

 

Al transport belaster miljøet, men togdrift er stærkt medvirkende til at mindske den samlede miljøpåvirkning fra transport i Danmark. Miljøpåvirkningen fra togdrift handler især om luftforurening, støj og energiforbrug. Af de transportmidler, der benytter el, benzin eller diesel, regnes toget blandt de mindst forurenende.

Når du vælger at køre med vores tog frem for at køre i egen bil, gør du dermed miljøet en stor tjeneste.

Alle vores tog kører på svovlfri diesel med 7 % indhold af biodiesel.

Nye tog – mindre forurening 

Lokaltog har gennem tiden udskiftet en stor del af de forældede og miljøbelastende tog med nye moderne og miljøvenlige tog. De nye tog lever i højere grad op til moderne krav og miljøhensyn.

Luftforurening

Med luftforurening menes der de skadelige stoffer, der udledes, primært fra togenes udstødning. Det omhandler især partikler, kvælstofilter, kulmonooxid, kuldioxid (CO2), svovldioxid og kulbrinter, der medfører både sundhedsmæssige og miljømæssige problemstillinger på det lokale, regionale og globale niveau.

Vi anvender kun svovlfri diesel til vores tog. Den svovlfrie diesel har et tilladt svovlindhold på maks. 0,001 %, svarende til maks. 10 ppm eller 0,01 g svovl pr. kg diesel. Udledningen af kuldioxid (CO2) og svovldioxid (SO2) er direkte relateret til dieselforbruget. Der udledes ca. 2,654 kg kuldioxid (CO2) pr. liter diesel.

Udledningen af de øvrige luftforurenende stoffer som partikler, kvælstofilter, kulmonooxid og kulbrinter afhænger af både motortype og togets kørselsmønster samt belastning. Miljømæssigt opfylder Lokaltogs nyere Lint 41 tog EU's skrappe krav til miljøvenlighed. Togene er udstyret med to miljøvenlige dieselmotorer, der opfylder Euromot IIIA standarden for røggasemission.

 

Grænseværdier

 Kvælstofilter (NOx) og kulbrinte (HC) 4,0
 Kulilte (CO)
3,5
 Partikler 
0,20

Værdierne er max.-værdier og måles i g/kWh.

Kollektiv trafik – det miljørigtige valg

Al transport belaster miljøet, men kollektiv transport regnes traditionelt for en miljøvenlig transportform. Hvor meget, du forurener på en konkret tur, er afhængig af, hvilken transportform du vælger.

Miljøpåvirkningen handler især om luftforurening og energiforbrug, og det er centralt, hvor mange personer, der transporteres ad gangen. Jo flere, der er til at dele forureningen, jo bedre, og transporten påvirker miljøet, ligegyldigt om der er tomme sæder eller ej.

Det er også vigtigt at huske, at kollektive transportformer kører for at varetage almennyttige hensyn. Det betyder, at busser og tog altid kører – også selvom du vælger at tage bilen. Og derfor er kollektiv trafik altid det miljørigtige valg.
 
Her finder du miljøregnskab for alle lokalbaner, der kører for Movia - herunder grønt regnskab for Lokaltogs strækninger.
 
Blandt kollektive transportformer er tog den rejseform, der forurener mindst!